Scrum

Eftersom vi på Advant brinner för att skapa affärsnytta när vi arbetar med webbdesign så driver vi gärna våra projekt med Scrum som metod.

Scrum används allt oftare inom IT-branschen eftersom det i stort sett aldrig går att planera ett projekt fullt ut från första början. Det händer helt enkelt alltid oväntade saker som inte går att förutse. Dessutom är det ju faktiskt bättre att fatta besluten så sent som möjligt när du har tillgång så mycket fakta som möjligt. Scrum uppfanns under 1900-talet efter en rad av misslyckade IT-projekt som bedrevs enligt den klassiska vattenfallsmodellen.

Att arbeta i scrum är enkelt men det finns en del krångliga begrepp som vi förklarar lite kort nedan. Scrum är inte en absolut modell utan varje företag eller organisation som använder metoden kan anpassa den efter sin verksamhet. På Advant så har vi anpassat arbetssättet enligt vår designprocess.

Roller och begrepp i ett scrum projekt

Under ett scrum projekt så finns det tre olika roller:

Produktägare

Det är produktägaren som prioriterar och bestämmer vilka funktioner som ska byggas samt vilka ändringar och tillägg som ska genomföras. Produktägaren finns i kundens organisation.

Scrum master

En scrum master skiljer sig en del från en projektledare då scrum masterns roll är att underlätta för teamet och coacha dem. Hen ska inte leda dem på samma sätt som en traditionell projektledare förväntas göra.

Team

Ett team består av de olika kompetenser som projektet kräver och de bestämmer själva vem som ska utföra vilka arbetsuppgifter.

Förutom rollerna så finns det ett antal begrepp:

Backlog (Product backlog)

Backloggen är en prioriterad lista med de funktioner som ska finnas och det är produktägaren som ansvarar för själva prioriteringen. Ett sätt att beskriva en funktion är med hjälp av en user story.

Sprint

En sprint är egentligen en arbetsetapp och vi brukar arbeta med två- eller treveckorssprintar. Varje sprint inleds med planering och avslutas med en demo. Under varje vecka sker även korta och regelbundna avstämningar som kallas för daylies.

Daily scrum (Daylies)

Under varje sprint stämmer teamet av hur arbetet går under korta möten där varje medarbetare besvarar frågorna:

  • Vad har jag gjort sedan senaste avstämningen?
  • Vad ska jag göra till nästa avstämning?
  • Finns det några hinder?

Som begreppet talar om så sker avstämningarna ofta dagligen. Vi har dock upptäckt att mindre projekt ofta klarar sig med en till två avstämningar per vecka.

Demo (Sprintgenomgång)

Varje sprint avslutas med en demo för att visa hur långt man kommit i projektet. Här kan med fördel alla som är intresserade delta då det skapar en bra förankring i projektet. Med andra så så slipper det dyka upp onödiga överraskningar längre fram.

Återblick (Retrospective)

Efter demon går teamet tillsammans med produktägaren och scrum mastern igenom den sprint som passerat och pratar om hur de kan förbättra arbetssättet framåt.

Sprint planering

Inför nästa sprint så sker sedan en planering av vilka funktioner som ska finnas med. Teamet går tillsammans med scrum mastern och produktägaren igenom dessa och estimerar hur mycket tid det kommer att ta samt väljer ut så många funktioner som hinns med.

Kontaktperson på Advant